Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниПрепоръчани
Популярно

Покана за участие в информационни срещи в гр. Тутракан на 20.06.2023 г.

Община Тутракан организира информационни срещи, свързани с подобряване природозащитното състояние на защитени видове

Уважаеми дами и господа,

Община Тутракан най-учтиво Ви кани да присъствате на информационна среща със собственици и ползватели на земеделски земи и гори,  на която ще се представи обща информация за проект „Изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан – Сливо поле“. Участниците ще се запознаят с целевите видове по проекта – южен гребенест тритон (Triturus karelinii), червенокоремна бумка (Bombina bombina), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). На срещата ще бъде представено и раздадено специално създадено Ръководство, което е насочено към превенция и минимализиране на ефекта от пожарите върху видовете и местообитанията им и информиране на населението за ролята на антропогенното влияние върху целевите видове. Срещата ще се проведе на 20.06.2023 г. от 10:00 ч. в хотел Дунав, гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №63.

Събитието се провежда в рамките на дейност „Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересовани страни“ в изпълнение на проект BG16M1ОP002-3.029-0001 „Изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан – Сливо поле“ с бенефициент община Тутракан. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура №BG16M1OP002-3.029 „МИГ Тутракан – Сливо поле”, мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР“.

Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Подобни публикации

Back to top button