Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини

Лесовъдски практики и залесяване в област Силистра

 

 

Северноцентрално държавно предприятие изпълнява проект „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие.“

Проектът е ориентиран към изпълнението на редица ключови дейности, целящи подобряване на природозащитното състояние на горските природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от тях. Основните дейности по този проект включват прилагане на лесовъдски практики и залесяване, които ще допринесат за значително подобрение на природозащитното състояние в държавните горски територии, които се управляват от СЦДП.

Проектът ще допринесе за подобряване на биологичното разнообразие чрез подпомагане на естественото възобновяване на горските местообитания, усъвършенстване на производствения процес за производство на посадъчен материал и ново залесяване на площ от 5353 декара. Също така, ще бъде подпомогнато и отглеждането на млади култури, което е от решаващо значение за стабилността и биоразнообразието на горските екосистеми.

За успешното изпълнение на всички тези дейности проектът предвижда закупуването на специализирана механизация и оборудване, както и провеждането на регионална информационна кампания, която ще информира и образова местните жители за важността и уязвимостта на биологичното разнообразие. Само чрез активното участие и осведоменост на общността може да се постигне целта за популяризиране на залесяването и защитата на природата.

В Силистренска област, Държавните горски и ловни стопанства, които ще бъдат подпомогнати по проекта и попадат в обхвата на СЦДП са ДЛС „Каракуз“, ДГС „Силистра“ и ДГС „Тутракан“. Към момента са изпълнени следните дейности:

  • ДЛС „Каракуз“ – подпомогнато е естественото възобновяване на 239 декара и са възобновени и залесени 207 декара гори;
  • ДГС „Силистра“ – Доставен е един брой ямкокопател, подпомогнато е естественото възобновяване на 358 декара, извършена е почвоподготовка, вкл. почистване на площи за залесяване на 110 декара, възобновени и залесени са 197 декара гори, отгледани са 1 135 декара култури и са попълнени 21 декара култури. 1 234 декара са изкастрените тополови култури.
  • ДГС „Тутракан“ – за нуждите на проекта в ДГС „Тутракан“ са доставени 2 броя колесен трактор, два шредера и една дискова брана. Извършена е почвоподготовка върху 289 декара, възобновени и залесени са 292 декара гори и са отгледани култури на 827 декара. Кастренето на тополови култури и попълването на нови култури са съответно 872 и 103 декара.

Проект №BG16M1OP002-3.035-0006-C01 „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Подобни публикации

Back to top button