Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЗдравеНовиниТОП новини

Приключи силистренско-великотърновски проект със социално-психологическа и етнопсихологическа теми при български условия

През януари 2024 г. приключва проект № ACF/817 на тема „Социално-психологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етно-психологическите особености спрямо европейските ценности и политики”. Той е финансиран по линия на Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Проектът е съвместна реализация на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Неговата цел бе изследване за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола във връзка с равенството по отношение на пола. Хората, към които бе насочена инициативата, са политици на национално и европейско ниво, както и университетски институции.

В рамките на неговото изпълнение бяха реализирани следните дейности. Едно от тях бе теоретично изследване на българското семейство, съдържащо данни и факти за насилието и взаимоотношенията в локален, национален, етнически и трансгенерационен план. Изследването е публикувано в монография и е достъпно на адрес в интернет www.ekaravelova.org (меню „библиотека“). Печатни копия на монографията са разпространени сред регионалните библиотеки в страната и висшите учебни заведения с хуманитарни специалности. На база на изследването бе изготвена „Хронологична карта на българското семейство“. През есента на 2023 г. бе въведен курс лекции в учебната програма по етнопсихология във Великотърновския университет.

Друга дейност бе количествено и качествено изследване на полово–ролевите стереотипи, нагласи към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството към настоящия момент в България. По метода на т.нар. фокус групи в 14 области от страната, включително Силистренска област, с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор са изследвани полово-ролевите стереотипи, нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството. В изследването са участвали жители на малки, средни и големи населени места, лица от различни възрастови групи и ученици от горен гимназиален курс. Паралелно бе проведено анкетно проучване (количествено изследване) във всички 28 области в страната относно нагласите и дефицитите по отношение на домашното насилие.

Извършен бе анализ на събраните количествени и качествени данни, който послужи за изработването на два броя наръчници – за професионалисти (образователни институции и помагащи професии) и за публични личности, влияещи на политиката, свързана с домашното насилие и насилието основано на пола. Трите документа (анализ и два наръчника) са публикувани за свободен достъп в интернет страницата на ЖС „Е. Каравелова (www.ekaravelova.org). Наръчниците са разпространени сред социалните служби в страната, в структурите на Министерство на вътрешните работи и Министерство на труда и социалната политика, така също сред доставчици на социални услуги, между политици и в библиотеки.

Проведена бе Научно-практическа конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“, на която са представени изследвания и добри практики за превенция и интервенция, насочени към справяне с проблема „домашно насилие“, чрез промени в образователната система, системата на социалните услуги, полицията и правосъдието. Сборникът с докладите е публикуван за свободен достъп в интернет страницата www.ekaravelova.org и е разпространен сред регионалните библиотеки в страната.

Факт е посещението в Европейския парламент, където са осъществени срещи с трима евродепутати от българската квота. На тях екипът представи резултатите по проекта и направи предложения за промяна в образователната и социалната политика както в Европейския съюз, така и в България с цел предотвратяване на насилието основано на пола и във връзка с равенството по полов принцип. Изготвено и изпратено бе писмо до членовете на Комисия по правата на жените и равенството между половете (FEMM) с информация за проекта и резултатите от проведените изследвания, заедно с конкретни предложения, насочени към надграждане политиките и програмите на Европейско ниво.

Среща бе проведена и в Народно събрание на република България с представители на няколко постоянни парламентарни комисии: по правни въпроси, социална политика, образование и наука. В рамките на срещата бяха представени постигнатите резултати по проекта, изводите от направените изследвания и предложения за въвеждане на промени в социалната, образователната, здравната и правосъдната политики на страната.

Източник: Новини Силистра

Подобни публикации

Back to top button