Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
КултураНовиниТОП новини

Среща в ОИЦ-Силистра за сформиране на партньорства с Програма “Образование”

СРЕЩА В ОИЦ-СИЛИСТРА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА ПО ПРОГРАМА “ОБРАЗОВАНИЕ”

Днес, 07.03.2024 г. в заседателната зала на Областен информационен център – Силистра се състоя информационна среща във връзка с отворена за кандидатстване Процедура BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Програма „Образование“ 2021-2027 г. Срещата беше организирана и проведена в партньорство с отдел “Образование и младежки дейности” към Община Силистра. В нея взеха участие представители на образователни институции от община Силистра.

Процедурата е насочена към деца и ученици, чийто майчин език не е български, и деца и ученици, чийто майчин език е български, техните родители, както и към педагогически специалисти и непедагогически персонал (образователни медиатори, социални работници и други). Представени бяха допустимите дейности, чрез които се насърчава съвместна работа между деца и ученици от образователни институции с концентрация на деца от уязвими групи и такива, в които няма концентрация на деца от уязвими групи. Допустимите дейности включват организиране и провеждане на учебния процес (в детски градини и училища) в реална среда в институции, свързани с театралното, танцовото, културното и природното наследство, визуалните изкуства, спортни и музикални мероприятия, инициативи, популяризиращи четенето и грамотността в библиотеки, като част от обучението по учебни/образователни направления и/или популяризиране на възможностите за професионално развитие; дейности за развиване на отношение към културата и придобиване на знания относно културното и литературното наследство, четенето, творческото мислене, природните, естествените и точните науки. Реализирането на дейностите ще се осъществява в различни форми за обща подкрепа за личностно развитие.

Процедурата дава възможност на педагогическите специалисти за придобиване, развиване и прилагане на компетентности за демократична култура в рамките на интеркултурно образование в мултикултурна среда. Работата с родители за изграждане на общност от активни родители ще бъде подпомогната от образователни медиатори. Допустимо е и провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.

Госпожа Галина Даскалова, началник отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Силистра, представи пред участниците възможността за разработване на проект с водещ кандидат Община Силистра и партньори от учебните заведения в общината. Обсъдена бе и идеята за създаване на партньорства с образователни институции от други общини в областта или от съседни области. Тя даде допълнителни разяснения, свързани с приложимата нормативна уредба, изискуемите документи, финансовите параметри и сроковете за подготовка на проектното предложение.

Участниците се обединиха около идеята за участие в партньорски проект и си поставиха оперативни срокове за подготовка на необходимата информация, с оглед кандидатстване с проектно предложение в рамките на първия обявен срок за прием по процедурата – 22 май 2024 г.

Подобни публикации

Back to top button